Ga naar de inhoud

Download de ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van marXact B.V. in het Nederlands

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van marXact B.V.

13 oktober 2020 versie

Wij zijn marXact, een jong en 100% Nederlands bedrijf dat universele en kostenefficiënte meetoplossingen ontwikkelt voor een breed publiek. Dit document bevat onze Algemene Leveringsvoorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op onze samenwerking.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid van onze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. De toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden wordt uitgesloten.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn al onze aanbiedingen vrijblijvend.
 2. Onze offertes zijn altijd onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. Onze prijzen zijn: (i) genoteerd in euro's (€); (ii) gebaseerd op levering af fabriek of af magazijn; (iii) exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten; (iv) exclusief de kosten van transport en verzekering, voor zover de zending niet kan worden verzonden met UPS Standard; en (v) exclusief de kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in welk geval deze kosten afzonderlijk worden gespecificeerd.
 3. We kunnen een bedrag van €50 aan administratie- en verzendkosten in rekening brengen voor bestellingen of leveringen die een bedrag van €500 niet overschrijden.
 4. Alle in verband met een aanbieding verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten en folders, alle daarbij verstrekte (technische) informatie in de vorm van ontwerpen, tekeningen of andere afbeeldingen, modellen, monsters, tabellen, schema's e.d. en alle andere verstrekte gegevens en informatie blijven uitdrukkelijk ons industrieel en intellectueel eigendom. Het zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk kopiëren en/of aan derden bekend maken en/of door derden laten gebruiken en/of verkopen of ter beschikking stellen van enig materiaal, gegeven of informatie als bedoeld in de vorige zin, is in alle gevallen verboden. Er mag geen gebruik worden gemaakt van dit materiaal, gegevens en informatie anders dan voor persoonlijk gebruik. Indien binnen de aanbiedingstermijn geen overeenkomst tot stand komt, of indien een met ons gesloten overeenkomst om welke reden dan ook wordt ontbonden, dienen alle hierin genoemde materialen, gegevens en informatie terstond te worden vernietigd of op ons verzoek aan ons te worden geretourneerd.

Artikel 3: De overeenkomst

 1. U gaat akkoord met ons aanbod en er komt een overeenkomst tot stand als:
 2. a) we per post of e-mail een bevestiging van aanvaarding hebben ontvangen;
 3. b) wij u een orderbevestiging hebben gestuurd naar aanleiding van een bestelling via de webwinkel of naar aanleiding van de mondelinge aanvaarding van een aanbod.
 4. Mocht u op een later moment de inhoud van onze overeenkomst willen wijzigen, dan kunt u uw wijzigingsvoorstel schriftelijk aan ons voorleggen. Wij zullen uw voorstel beoordelen en u zo spoedig mogelijk informeren over de voorwaarden waaronder wij met de wijziging kunnen instemmen.

Artikel 4: Levering en leveringsvoorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle leveringen franco aan uw kantoor, huis of een andere door u aangewezen plaats binnen de gestelde termijn uitgevoerd.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst en onverminderd het bepaalde in artikel 6 inzake de overgang van het risico, geldt het ogenblik waarop de goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats van levering (het ogenblik van de feitelijke overdracht) als het ogenblik van levering. Het voorgaande is ook van toepassing indien wij de goederen monteren, installeren en/of in bedrijf stellen.
 3. Eventuele gebreken van en schade aan de geleverde goederen dienen binnen de termijn van 1 week na levering schriftelijk aan ons te worden gemeld. Indien wij geen melding ontvangen, gaan wij ervan uit dat de goederen in goede orde, zonder tekorten en zonder schade zijn aangekomen.
 4. We hebben het recht om deelleveringen te doen en deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in onze offerte genoemde leveringstermijnen geen fatale termijnen. Dit betekent dat u ons eerst in gebreke moet stellen als onze levering te laat is, voordat wij daadwerkelijk in verzuim zijn.
 6. Indien de goederen niet binnen de leveringstermijn in ontvangst worden genomen, of indien de afroeptermijn niet in acht wordt genomen, zijn wij gerechtigd de betreffende goederen aan u te factureren en deze goederen naar onze keuze en voor uw rekening en risico op te slaan.
 7. We doen ons uiterste best om je tevreden te stellen. Mocht je toch een klacht hebben, stuur deze dan per e-mail naar support@marxact.com. Wij zullen u binnen een redelijke termijn een inhoudelijke reactie geven op uw klacht.

Artikel 5: Voorwaarden voor inschrijving, annulering en betaling

Als u een abonnement (softwarelicentie en/of gegevensopslagdienst voor een beperkte duur) bij ons afsluit, is het volgende van toepassing:

 1. Abonnementen worden voor een bepaalde periode afgesloten. De looptijd wordt aangegeven in onze winkel.
 2. Na afloop van de overeengekomen termijn wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, tenzij het abonnement per e-mail is opgezegd bij support@marxact.com uiterlijk 14 dagen voor het einde van de huidige termijn.
 3. In het geval van stilzwijgende verlenging wordt de abonnementsperiode verlengd met een periode die vergelijkbaar is met de periode waarvoor het oorspronkelijk was afgesloten.
 4. In geval van opzegging loopt het abonnement tot het einde van de lopende termijn of, indien de opzegtermijn niet in acht is genomen, tot het einde van de volgende termijn. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van abonnementskosten.
 5. Het eerste abonnementsgeld wordt vooraf betaald via onze winkel. Alle verlengingen worden in rekening gebracht of geïnd via de betalingsmethode die in de winkel is geselecteerd. Je geeft ons vooraf volledige toestemming en machtiging om de betaling op deze manier te laten verlopen.
 6. Als we het verschuldigde bedrag niet op tijd ontvangen, kunnen we je de toegang tot de software ontzeggen totdat het volledige bedrag is betaald.

 

Artikel 6: Risico

Voor zover wettelijk toegestaan, gaat het risico van de door ons te leveren goederen op u over op de volgende momenten: bij goederen in voorraad, op het moment dat ze voor u apart zijn gezet; en bij alle andere goederen, op het moment dat de goederen worden geladen om naar u of naar de door u aangewezen plaats te worden vervoerd.

 

Artikel 7: Garanties en service

 1. Wij garanderen de kwaliteit van de door ons gebruikte materialen en hun beloofde eigenschappen, evenals de correcte werking van de door ons geleverde goederen. Voor nieuwe producten geldt deze garantie voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf het moment van levering. Voor door ons elders ingekochte goederen verlenen wij slechts garantie indien en voor zover deze door de oorspronkelijke fabrikant(en) wordt verstrekt. Voor producten die niet nieuw zijn, geldt garantie alleen indien en voor zover dit uitdrukkelijk tussen ons is overeengekomen. De bepalingen van deze Voorwaarden zijn ook op een dergelijke garantie van toepassing.
 2. Als een van de geleverde goederen gebreken vertoont, zullen wij, naar eigen goeddunken, de gebreken repareren of de goederen vervangen, op voorwaarde dat de gebreken naar onze mening of die van de fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten of fouten in of tekortkomingen van de gebruikte materialen, waardoor de goederen niet bruikbaar zijn voor het doel waarvoor ze redelijkerwijs geacht kunnen worden te dienen.
 3. Goederen die in aanmerking komen voor garantiewerkzaamheden moeten franco naar ons worden verzonden. Als de garantiewerkzaamheden buiten ons eigen bedrijf moeten worden uitgevoerd, hebben wij het recht om de bijbehorende redelijke kosten aan u door te berekenen voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 4. Als de ter reparatie aangeboden goederen naar onze mening geen gebreken vertonen, worden alle gemaakte kosten aan u doorberekend, zelfs tijdens de garantieperiode.
 5. Alle garantieaanspraken vervallen indien u (i) zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten; (ii) het geleverde niet nauwkeurig gebruikt of behandelt volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of de gebruiksaanwijzing of op andere wijze onoordeelkundig gebruikt of behandelt; (iii) indien een ander dan marXact een softwareaanpassing in of ten aanzien van het geleverde heeft aangebracht; (iv) indien het geleverde is of wordt gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd; of (v) indien het geleverde is of wordt gebruikt op een wijze die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen verwachten.
 6. Er wordt geen garantie gegeven op verbruiksartikelen.
 7. Als u een of meer van uw verplichtingen onder onze overeenkomst of deze Voorwaarden niet nakomt, zijn wij ontslagen van onze garantieverplichtingen.

Artikel 8: Vergunningen enz.

 1. Onze apparatuur maakt gebruik van verschillende frequentiebanden voor onder andere locatiebepaling en de communicatie tussen het basisstation en de rover. Het vrije gebruik van deze frequentiebanden is op nationaal en/of regionaal niveau vastgelegd. U, de gebruiker, bent zelf volledig verantwoordelijk om u op de hoogte te stellen van de relevante wetgeving op dit gebied voordat u onze producten gebruikt. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uw gebruik van de apparatuur en kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die hieruit voortvloeien en/of schade die hieruit voortvloeit. De frequentiebanden voor elk product staan vermeld op onze website of in de handleiding van het betreffende product. Het risico van het niet kunnen gebruiken van onze apparatuur door het ontbreken van vrije/geschikte frequentiebanden in de betreffende regio is geheel voor uw rekening en een dergelijke omstandigheid heeft geen invloed op uw overige verplichtingen, zoals de betalingsverplichtingen, onder de Overeenkomst.
 2. Het ontbreken van vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen, etc., zoals hierboven bedoeld, wordt beschouwd als een toerekenbare tekortkoming (overtreding) van uw kant en ontslaat u niet van enige van uw verplichtingen jegens ons, noch kan het dienen als reden voor opschorting van uw nakoming van uw verplichtingen jegens ons.
 3. U, als gebruiker, bent aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect kan worden veroorzaakt door het ontbreken van enige vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen, etc., zoals bedoeld in dit artikel en u vrijwaart ons derhalve voor alle aanspraken in verband met dergelijke schade.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats zodra we je betaling hebben ontvangen.
 2. Indien wij zijn overeengekomen dat u voor alle geleverde goederen een factuur ontvangt, dienen deze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling van de factuur bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd over het factuurbedrag ter hoogte van 10% per jaar.
 3. Wij zijn gerechtigd de netto factuurbedragen te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van 3%. Deze toeslag is niet verschuldigd indien de factuur volledig binnen de betalingstermijn is voldaan.
 4. Bij niet tijdige betaling worden tevens de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten aan u doorberekend. De buitengerechtelijke kosten bedragen per factuur 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-.
 5. Het indienen van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. Onze facturen moeten dus op tijd betaald worden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid, schade en schadeloosstelling

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor afgeleide verliezen en indirecte schade. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de directe schade en tot verzekerde gebeurtenissen, tot het bedrag dat door onze verzekering wordt gedekt, verminderd met een eventueel eigen risico. Indien wij geen aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten of niet door een dergelijke verzekering worden gedekt, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het nettobedrag dat voor de betreffende zaak of gebeurtenis in rekening is gebracht. Deze bepaling geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het bestuur van marXact.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) zaakschade als bedoeld in afdeling 3, titel 3, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek; (ii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming van zaakschade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de overeenkomst; (iii) redelijke kosten, door u gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de overeenkomst; (iv) redelijke kosten, door u gemaakt om onze prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en andere soortgelijke financiële verliezen, alsmede verlies van goodwill of goede naam of reputatie, en alle andere schade die geen directe schade is zoals hierboven gedefinieerd.
 4. Als wij u helpen bij de voorbereiding of installatie van de goederen, zonder dat dit expliciet in het contract wordt vermeld, wordt deze hulp volledig op uw risico verleend.
 5. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één jaar na het tijdstip waarop de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt of onderkend, en in ieder geval na verloop van drie jaar na het tijdstip van aflevering.
 6. Met betrekking tot goederen die wij van een derde hebben betrokken, zijn de (contract- en/of garantie-) bepalingen die op deze transactie van toepassing zijn ook op u van toepassing, indien en voor zover wij ons daarop beroepen.
 7. Als u door of namens ons geleverde producten wijzigt of aanpast, komen onze garanties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Totdat u volledig aan uw verplichtingen jegens ons hebt voldaan, behouden wij ons de eigendom voor van alle aan u geleverde en nog te leveren goederen.
 2. U bent verplicht om de goederen die door of namens ons zijn geleverd en die wij ons voorbehouden, gescheiden te houden van alle andere goederen op zodanige wijze dat ze gemakkelijk en duidelijk als onze goederen kunnen worden geïdentificeerd.
 3. U hebt het recht om goederen waarop wij eigendomsvoorbehoud hebben, te verkopen of te gebruiken in het kader van uw normale bedrijfsactiviteiten. Er mag echter geen zekerheidsbelang in deze goederen worden gevestigd en er mogen ook geen handelingen met betrekking tot deze goederen worden verricht die ertoe leiden dat ze een onderdeel of element van een of meer andere goederen worden. Indien goederen waarop wij een eigendomsvoorbehoud hebben, worden doorverkocht, bent u verplicht om zelf een eigendomsvoorbehoud op deze goederen te vestigen en op ons eerste verzoek al uw vorderingen op de debiteur tot het verschuldigde bedrag aan ons af te staan.

 

Artikel 12: Overmacht, verandering van omstandigheden

 1. Indien wij door overmacht worden verhinderd een overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zijn wij gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, zulks te onzer keuze en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
 2. Indien wij van mening zijn dat de overmachtsituatie van blijvende of langdurige aard is, zullen de partijen in overleg treden om tot een schikking te komen.
 3. Onze definitie van overmacht omvat, maar is niet beperkt tot: Stakingen, brand, machinebreuk en andere bedrijfsonderbrekingen bij ons of onze leveranciers, transportstoringen, oorlog, blokkades, rellen, epidemieën, devaluatie, overstromingen en stormen, evenals de plotselinge verhoging van invoer- en accijnzen en/of belastingen, late levering of niet-levering door onze leveranciers, het niet verkrijgen van de vereiste vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 13: Schorsing en beëindiging

 1. Wij hebben het recht om de (verdere) uitvoering van overeenkomsten op te schorten of te staken als u uw verplichtingen jegens ons niet volledig en op tijd nakomt.
 2. Wij hebben bovendien het recht om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen als u uw verplichtingen jegens ons niet volledig en op tijd nakomt. Wij mogen de overeenkomst ook beëindigen als u failliet gaat of aan u surseance van betaling is verleend. Hetzelfde geldt als u uw bedrijf staakt, overdraagt of liquideert.
 3. De gevolgen van de opschorting, stopzetting en/of beëindiging zijn geheel voor uw rekening en risico, terwijl u ook verantwoordelijk bent voor de schade die wij lijden als gevolg van de opschorting, stopzetting en/of beëindiging.
 4. Opschorting, stopzetting en/of beëindiging hebben geen invloed op je reeds bestaande betalingsverplichtingen.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De door of namens ons geleverde software in de ruimste zin des woords, apparatuur, technische gegevens, bedradings- en/of werktekeningen, gebruiks- en/of bedieningsvoorschriften, tekeningen en alle andere essentiële documentatie en andere gegevens en informatie mogen op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of gekopieerd.
 2. Mocht alsnog blijken dat een door ons aan u verkocht goed inbreuk maakt op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht van derden in Nederland en u daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, dan bent u verplicht ons daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval hebben wij de keuze tussen het verkrijgen van het recht om het goed te kunnen gebruiken; of het goed zodanig wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op dit recht; of een vervangend goed leveren dat geen inbreuk maakt op het recht; of het goed terugroepen en de aankoopprijs terugbetalen na ontvangst, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat u over het goed kon beschikken.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot inbreuken op industriële en intellectuele eigendomsrechten buiten Nederland.
 4. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht of enig ander exclusief recht die het gevolg is van enige wijziging in of aan een door of namens ons verkocht of geleverd goed, of die het gevolg is van het gebruik of de toepassing van een dergelijk goed dat afwijkt van hetgeen door ons is voorgeschreven of verondersteld, of die het gevolg is van de integratie ervan in, of het gebruik of de toepassing ervan in combinatie met andere niet door of namens ons verkocht of geleverde goederen, of die het gevolg is van een softwareaanpassing die niet door ons is uitgevoerd.

Artikel 15: Vertrouwelijkheid van gevoelige informatie

We behandelen uw gevoelige informatie vertrouwelijk en zullen dergelijke informatie die aan ons bekend is gemaakt niet zonder uw voorafgaande toestemming delen, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn. We verwachten dat je alle gevoelige informatie over ons waarvan je kennis hebt genomen op dezelfde manier behandelt.

 

Artikel 16: Overige bepalingen

Alle afwijkingen of wijzigingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Voorwaarden en op alle andere tussen ons gesloten overeenkomsten en regelingen is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in Utrecht is bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen. Wij behouden ons het recht voor om een geschil voor te leggen aan het gerechtelijke arrondissement waarin u woonachtig of gevestigd bent.

 

nl_NL

Ga je nu al weg? Waarom zou je alle informatie missen? Vul hieronder uw e-mailadres in en wij maken een datum en tijd voor uw gratis telefoongesprek van 15 minuten met een expert op het gebied van digitale landmeetkunde. Geen verplichtingen!

Projectvoorbeeld downloaden

Vul uw gegevens in en klik op verzenden om doorgestuurd te worden naar de downloadpagina van de AutoCAD-tekening, het CSV-bestand of het PDF-rapport met voorbeelden van uw onderzoeksgegevens.