ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE LEVERING VAN marXact BV

 1. Generaal.

1.1 In de Algemene Leveringsvoorwaarden worden de volgende voorwaarden gedefinieerd zoals hieronder beschreven:

- Voorwaarden: deze Algemene Leveringsvoorwaarden;

- marXact: marXact BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Hilversum, de gebruiker van deze Algemene Leveringsvoorwaarden;

- Andere partij: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of andere entiteit die een overeenkomst aangaat of heeft gesloten met marXact, of aan wie een aanbod of voorstel wordt of is gedaan of uitgebreid door of namens marXact, of aan wie of in opdracht van wie een levering wordt of is gedaan door of namens marXact, of in opdracht of ten behoeve van wie een of meer diensten worden of zijn verricht door of ten behoeve van marXact.

1.2 Onder deze voorwaarden vallen aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, alsmede door of namens marXact verrichte leveringen en diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door marXact en de Wederpartij zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten en de toepasselijkheid van dergelijke andere algemene voorwaarden wordt door marXact uitdrukkelijk van de hand gewezen. De aanvaarding van een door of namens marXact gedane aanbieding of offerte, het aangaan van een overeenkomst met marXact, de aanvaarding van een levering van of namens marXact, of de aanvaarding van door of namens marXact verrichte diensten betekent dat de Wederpartij onvoorwaardelijk aanvaardt dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden als bedoeld in dit artikel uitgesloten is.

 1. Aanbiedingen.

2.1 Elke door of namens marXact gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en bindt marXact niet, behalve indien en voor zover marXact uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft verklaard of indien partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Alle bij een aanbieding of offerte verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten en folders en alle bijbehorende (technische) informatie in de vorm van ontwerpen, tekeningen of andere afbeeldingen, modellen, monsters, tabellen, schema's, etc., en alle overige verstrekte gegevens en informatie blijven uitdrukkelijk de industriële en intellectuele eigendom van marXact. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van marXact enig materiaal, gegevens of informatie als bedoeld in de vorige zin geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of te verkopen of ter beschikking te stellen. Het gebruik van dit materiaal, gegevens en informatie blijft strikt beperkt tot gebruik door de wederpartij in het kader van de aan marXact verstrekte opdracht. Al het hier bedoelde materiaal, gegevens en informatie dient op eerste verzoek van m

 1. Realisatie en inhoud van een overeenkomst.

3.1 Een overeenkomst tussen marXact en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat marXact de aanvaarding van een opdracht of order van de Wederpartij schriftelijk bevestigt; de omvang en inhoud van de overeenkomst volgt op de schriftelijke bevestiging van marXact.

3.2 Voor zover wettelijk toegestaan kan een eventuele wijziging of (gedeeltelijke) annulering van een opdracht of order door of op verzoek van de Wederpartij alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van marXact en op voorwaarde dat reeds door marXact verrichte werkzaamheden en/of ontstane meerkosten volledig door de Wederpartij worden vergoed.

3.3 Voor werkzaamheden of opdrachten waarbij vanwege de aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat marXact of iemand namens marXact daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst begint.

3.4 Een overeenkomst met marXact wordt aangegaan onder de voorwaarde dat leveranciers van marXact en andere contractpartners tijdig en op de juiste wijze aan hun verplichtingen voldoen. De wederpartij erkent dat marXact niet aansprakelijk is voor enig handelen of nalaten van dergelijke leveranciers.

3.5 marXact is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst of daarna en alvorens met de uitvoering van de overeenkomst aan zijn kant te beginnen of deze voort te zetten, van de wederpartij voldoende zekerheid te verlangen voor de tijdige nakoming door de wederpartij van zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

 1. Prijzen.

4.1 De prijzen zijn in Euro's en elke offerte is vrijblijvend.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen: (i) gebaseerd op levering af fabriek of af magazijn vanaf marXact; (ii) exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten; (iii) exclusief de kosten van verpakking, laden en lossen, transport en verzekering; (iv) exclusief de kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in welk geval de hier genoemde kosten afzonderlijk zullen worden gespecificeerd.

4.3 In alle gevallen worden prijzen vermeld of overeengekomen onder de voorwaarde dat wijzigingen in de wisselkoersen worden doorberekend indien de officiële wisselkoers op het moment van levering meer dan 2% afwijkt van de wisselkoers op de datum waarop de aanbieding of offerte is gedaan, waarbij de laatste valutapariteit als 100 wordt beschouwd.

 1. Risico.

5.1 Voor zover wettelijk toegestaan gaat het risico met betrekking tot de door of namens marXact aan de Wederpartij verkochte en/of geleverde goederen over op de Wederpartij: voor goederen die uit voorraad worden geleverd, geschiedt dit op het moment dat deze goederen ten behoeve van de Wederpartij worden afgezonderd; voor andere goederen geschiedt dit op het moment dat de goederen worden geladen voor vervoer naar de Wederpartij of naar een door de Wederpartij aangegeven plaats, behalve indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Levering en levertijd.

6.1 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 van deze Voorwaarden, vinden leveringen plaats op basis van franco levering aan de Wederpartij of op een andere door de Wederpartij tijdig opgegeven plaats. Bij bestellingen of leveringen onder een bepaald bedrag is marXact gerechtigd een bedrag dat de administratiekosten dekt aan de Wederpartij door te berekenen.

6.2 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 5 over de risico-overgang, is het moment van levering het moment dat de goederen worden gelost of gelost op de plaats waar zij moeten worden geleverd (de feitelijke overdracht); dit geldt ook indien marXact de goederen moet monteren, installeren en/of in bedrijf stellen.

6.3 Voor zover wettelijk toegestaan dient de Wederpartij eventuele tekorten, gebreken en beschadigingen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan marXact te melden en indien niets wordt gemeld, worden de goederen geacht de Wederpartij in goede staat, compleet en zonder schade te hebben bereikt.

6.4 marXact is gerechtigd tot het doen van deelleveringen, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

6.5 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door of namens marXact in een offerte of aanbieding opgegeven levertijden niet bedoeld om een fatale afloop te hebben, hetgeen onder meer inhoudt dat de Wederpartij bij te late levering marXact uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke dient te stellen alvorens marXact in gebreke kan worden gesteld.

6.6 Indien zaken niet binnen de levertijd of termijn door de Wederpartij worden afgenomen, of indien de Wederpartij een overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, is marXact gerechtigd de betreffende zaken aan de Wederpartij te factureren en is marXact voorts gerechtigd deze zaken naar eigen inzicht maar geheel voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan.

 1. Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming)

7.1 Indien marXact ten gevolge van overmacht is verhinderd enige verplichting jegens de Wederpartij na te komen en de overmacht naar het oordeel van marXact van blijvende of langdurige aard is, zullen partijen een regeling treffen.

7.2 Indien marXact ten gevolge van overmacht is verhinderd enige verplichting jegens de Wederpartij na te komen en de overmacht naar het oordeel van marXact van tijdelijke aard zal zijn, is marXact gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmachtsituatie veroorzaakt zich niet meer voordoet.

7.3 Als "overmacht" wordt beschouwd elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verplichting van marXact tijdelijk of blijvend verhindert of onmogelijk of onredelijk problematisch maakt, en elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die marXact redelijkerwijs niet kan worden verwacht te voorkomen of die geheel of gedeeltelijk buiten de invloedssfeer van marXact valt of waarop marXact geen invloed kan uitoefenen. Als omstandigheden, oorzaken of gebeurtenissen die overmacht opleveren worden onder meer beschouwd: brand, explosie, blikseminslag, ijsbreuk, laagwater, hoogwater, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; stakingen, werkonderbrekingen, overmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, lock-outs, boycots; oorlog (verklaard of niet), mobilisatie, belegering, blokkade, molest; oproer

 1. Gegarandeerd/Service.

8.1 Met inachtneming van het elders in deze Voorwaarden bepaalde garandeert marXact de kwaliteit van de gebruikte materialen en de beloofde eigenschappen daarvan, alsmede de juiste werking van de door marXact geleverde goederen. Voor nieuwe producten geldt deze garantie voor een periode van twaalf (12) maanden na levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een garantie voor elders door marXact gekochte goederen wordt slechts gegeven voor en voor zover deze door de oorspronkelijke fabrikant(en) is verstrekt. Voor producten die niet nieuw zijn geldt een garantie slechts voor en voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen; met een dergelijke garantie gelden de bepalingen van deze Voorwaarden behoudens indien en voor zover daarvan schriftelijk is afgeweken.

8.2 Gebreken aan geleverde goederen die onder de garantie vallen zullen, uitsluitend ter beoordeling van marXact, worden verholpen of de goederen zullen worden vervangen indien de gebreken naar het oordeel van marXact en/of fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten of fouten in of tekortkomingen van de gebruikte materialen waardoor de goederen voor de Wederpartij onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn bestemd.

8.3 Goederen die in aanmerking komen voor garantiewerkzaamheden dienen franco te worden verzonden naar marXact. Indien de garantiewerkzaamheden buiten het eigen bedrijf worden uitgevoerd, is marXact gerechtigd de daaraan verbonden redelijke kosten aan de Wederpartij door te berekenen voor zover de wet dat toestaat.

8.4 Indien naar het oordeel van marXact de ter verbetering of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zullen alle gemaakte kosten aan de wederpartij worden doorberekend, ook tijdens de garantieperiode.

8.5 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Wederpartij zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks)richtlijnen of de gebruiksaanwijzing, of op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld, of indien in of ten aanzien van het geleverde een softwarewijziging is aangebracht door een andere partij dan marXact, of indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, of indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke redelijkerwijs niet van marXact kan worden gevergd.

8.6 Voor verbruiksartikelen wordt geen garantie gegeven.

8.7 Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is marXact ontheven van zijn garantieverplichtingen.

8.8 Klachten over alle producten kunnen worden verstuurd naar info@marxact.com, marXact zal binnen een redelijke termijn reageren op de inhoud van de klacht.

 1. Aansprakelijkheid.

9.1 Iedere aansprakelijkheid van marXact is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in ieder geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van marXact wordt vergoed; zo nodig zal marXact op verzoek van de wederpartij informatie verstrekken over het verzekerde bedrag. Indien marXact geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, is iedere aansprakelijkheid van marXact te allen tijde beperkt tot het nettobedrag dat voor de betreffende opdracht of omstandigheid in rekening wordt gebracht.

 1. 2 Onder directe schade wordt alleen verstaan:

9.2.1 Materiële schade in de zin van artikel 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

9.2.2 Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Wederpartij kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot een vermindering van de directe schade in de zin van de overeenkomst;

9.2.3 Redelijke kosten die de Wederpartij heeft gemaakt om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van de overeenkomst;

9.2.4 Redelijke kosten die de Wederpartij heeft moeten maken om de prestatie van marXact in overeenstemming te brengen met de overeenkomst.

9.3 marXact is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en andere soortgelijke financiële verliezen, alsmede verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet onder de genoemde directe schade valt.

9.4 Indien marXact tijdens de montage en/of inbedrijfstelling en/of installatie van de goederen een helpende hand biedt zonder dat dit uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt dit geheel voor risico van de Wederpartij.

9.5 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, vervalt elke vordering tot schadevergoeding één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of erkend of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt of erkend, en in alle gevallen drie jaar na levering.

9.6 Ten aanzien van zaken waarvoor marXact derden heeft ingeschakeld, gelden de voor de betreffende transactie geldende (contract- en/of garantie-)bepalingen ook voor de Wederpartij indien en voor zover marXact daarvan gebruik wil maken.

 1. Claims.

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 van deze Voorwaarden kunnen reclames alleen in behandeling worden genomen indien deze binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk door marXact zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclames alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn.

10.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 10.1 dienen reclames met betrekking tot goederen waarvoor een beproeving of keuring plaatsvindt, onmiddellijk op de datum van de beproeving of keuring en op de plaats waar deze beproeving of keuring plaatsvindt, te worden gedaan en daarna terstond schriftelijk te worden bevestigd aan marXact.

10.3 Claims kunnen alleen in behandeling worden genomen als de aard en de gronden van de klachten nauwkeurig zijn aangegeven.

10.4 Reclamaties met betrekking tot facturen moeten binnen acht (8) dagen na de datum van de factuur schriftelijk bij marXact worden ingediend.

10.5 Indien binnen de geldende termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, wordt het geleverde geacht volledig aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd; een factuur waarop binnen de in artikel 10.4 genoemde termijn van acht dagen niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, wordt geacht onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd.

10.6 Indien een vordering met betrekking tot door marXact geleverde zaken gegrond wordt bevonden, is marXact slechts gehouden tot vervanging of herstel van de ondeugdelijke zaken, waarbij de Wederpartij geen aanvullend recht op enige andere vergoeding heeft.

10.7 Het indienen van een vordering ontslaat de Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens marXact.

10.8 Retournering van het geleverde product of enig onderdeel daarvan, om welke reden dan ook, kan alleen plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en met de verzendinstructies van marXact.

 1. Vergunningen etc.

11.1 De apparatuur van marXact gebruikt verschillende frequentiebanden voor doeleinden, maar niet beperkt tot, locatietracking en de communicatie tussen het basisstation en of de rover. Het gratis gebruik van deze frequentiebanden wordt bepaald per land en / of regio. De Wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor het controleren van de toepasselijke wet- en regelgeving op dit gebied, alvorens producten van marXact te gebruiken. marXact is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik van de apparatuur door de Wederpartij en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten en / of geleden schade daardoor. De frequentiebanden zijn per product te vinden op de website van marXact of in de handleiding van het product. Het niet kunnen gebruiken van de apparatuur van marXact vanwege het ontbreken van vrije / geschikte frequentiebanden in de betreffende regio, is geheel voor risico van de wederpartij en laat de overige verplichtingen van de wederpartij, zoals betalingsverplichtingen, uit hoofde van de overeenkomst onverlet.

11.2 Het ontbreken van vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. als bedoeld in artikel 11.1 wordt beschouwd als een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) van de Wederpartij en de Wederpartij wordt niet ontslagen van enige van zijn verplichtingen jegens marXact en kan evenmin een reden zijn voor uitstel van de nakoming van enige verplichting die de Wederpartij jegens marXact heeft.

11.3 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect kan worden veroorzaakt door het ontbreken van vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. als bedoeld in artikel 11.1 en de Wederpartij vrijwaart marXact tegen aanspraken en vorderingen die verband houden met dergelijke schade.

 1. Intellectuele eigendomsrechten.

12.1 De Wederpartij zal de programmatuur (in de ruimste zin van het woord), apparatuur, technische gegevens, bedradings- en/of werkplannen, gebruiks- en/of bedieningsvoorschriften, tekeningen en alle andere essentiële documentatie en andere gegevens en informatie die door of namens marXact worden verstrekt, uitsluitend voor eigen (intern) gebruik aanwenden en op geen enkele wijze aan derden doorspelen, verkopen of ter beschikking stellen, noch aan derden in gebruik laten nemen.

12.2 Indien in het onverhoopte geval dat een door marXact aan de Wederpartij verkochte zaak in Nederland inbreuk maakt op een industrieel of intellectueel eigendomsrecht van een derde en de Wederpartij aansprakelijk wordt gehouden, dan is de Wederpartij verplicht marXact hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen en heeft marXact de keuze om ofwel het recht op gebruik van de zaak te verkrijgen, ofwel een vervangende zaak te leveren die geen inbreuk maakt op het recht, ofwel, nadat de Wederpartij de zaak heeft geretourneerd, de koopprijs aan de Wederpartij te restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat de zaak ter beschikking van de Wederpartij stond. Ten aanzien van inbreuken op industriële en intellectuele eigendomsrechten buiten Nederland kan de Wederpartij geen enkele aanspraak of vordering jegens marXact doen gelden.

12.3 marXact kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuk op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht of enig ander exclusief recht dat het gevolg is van een wijziging in of aan een door of namens marXact verkocht of geleverd goed of in het gebruik of de toepassing van een dergelijk goed dat anders is dan wat marXact had kunnen verwachten of veronderstellen, of dat het resultaat is van de integratie, het gebruik of de toepassing ervan in combinatie met andere goederen die niet door of namens marXact zijn verkocht of geleverd, of dat het resultaat is van een softwarewijziging die niet door marXact is aangebracht.

 1. Eigendomsreservering.

13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden met betrekking tot het risico en de overdracht daarvan, blijven alle door of namens marXact geleverde goederen eigendom van marXact tot het moment dat de schuld van de wederpartij aan marXact volledig is voldaan, zijnde het bedrag dat de wederpartij sinds de totstandkoming van de overeenkomst aan marXact verschuldigd is, inclusief alle rente en kosten.

13.2 Zolang de eigendom van de door of namens marXact geleverde zaken volgens het bepaalde in artikel 13.1 bij marXact blijft, is de Wederpartij verplicht deze zaken gescheiden van andere zaken te houden, zodat zij gemakkelijk en duidelijk als de zaken van marXact kunnen worden geïdentificeerd.

13.3 In geval van niet-betaling door de wederpartij van enig aan marXact verschuldigd bedrag en voorts bij beëindiging van de overeenkomst is marXact gerechtigd om de goederen waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt terug te vorderen en de daarmee samenhangende maatregelen te nemen, met inachtneming van eventueel reeds voor de goederen verrichte betalingen, zulks onverminderd het recht van marXact om vergoeding van eventuele schade te verlangen. In geval van niet-betaling of beëindiging van een overeenkomst wordt elke vordering die marXact op de wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar.

13.4 De Wederpartij is gerechtigd zaken waarop een eigendomsvoorbehoud ten gunste van marXact rust in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken; op deze zaken kan echter geen zekerheidsrecht worden gevestigd, terwijl de Wederpartij met betrekking tot deze zaken geen handelingen mag verrichten of laten verrichten waardoor deze zaken onderdeel of bestanddeel worden van een of meer andere zaken. Bij doorverkoop van zaken met een eigendomsvoorbehoud ten gunste van marXact is de Wederpartij verplicht zich de eigendom voor te behouden en op eerste verzoek van marXact alle vorderingen op de schuldenaar van de Wederpartij aan marXact af te staan, tot het bedrag dat de Wederpartij verschuldigd is.

 1. Betaling.

14.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden door storting of overmaking op een door marXact aangegeven bank- of girorekening.

 1. Vertraging; rente en kosten.

15.1 De Wederpartij is gehouden ervoor zorg te dragen dat een betaling of de voldoening van enige andere verplichting tijdig plaatsvindt zonder dat een aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is.

15.2 Indien marXact een door de Wederpartij verschuldigde betaling niet tijdig ontvangt, zal marXact met ingang van de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden, automatisch rente in rekening brengen aan de Wederpartij.

15.3 Alle door marXact gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten van marXact voor rechtsbijstand en juridisch advies, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het bedrag waaraan de wederpartij verschuldigd is inclusief de eventueel verschuldigde rente, onverminderd het recht van marXact om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen voor de daadwerkelijk gemaakte incassokosten indien deze meer bedragen dan de genoemde 15%.

 1. Het beëindigen van een overeenkomst.

11.1 De apparatuur van marXact gebruikt verschillende frequentiebanden voor doeleinden, maar niet beperkt tot, locatietracking en de communicatie tussen het basisstation en de rover. Het gratis gebruik van deze frequentiebanden wordt bepaald per land en / of regio. De Wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor het controleren van de toepasselijke wet- en regelgeving op dit gebied, toegepast producten van marXact te gebruiken. marXact is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik van de apparatuur door de Wederpartij en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten en / of geleden schade verholpen. De frequentiebanden zijn per product te vinden op de website van marXact of in de handleiding van het product. Het kan geen gebruik maken van apparatuur van marXact vanwege het ontbreken van vrije / geschikte frequentiebanden in de betreffende regio, is geheel voor risico van de wederpartij en laat de overige verplichtingen van de wederpartij, zoals betalingsverplichtingen, uit garantie van de overeenkomst onverlet.

16.2 Indien een overeenkomst volgens de bepalingen van dit artikel wordt beëindigd of ontbonden, blijft het bedrag dat de Wederpartij op het moment van beëindiging of ontbinding aan marXact verschuldigd is, onverminderd het recht van marXact om schadevergoeding of enig ander recht uit hoofde van marXact te vorderen, volledig verschuldigd en is de Wederpartij gehouden tot betaling van rente en kosten volgens de bepalingen van deze Voorwaarden.

 1. Wijzigingen in een overeenkomst.

17.1 Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn aangebracht en beide partijen met de wijziging(en) hebben ingestemd.

 1. Toepasselijk recht; geschillen.

18.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten die door of namens marXact worden gedaan, aangegaan, verricht of uitgevoerd is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de toepasselijkheid van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale handelsovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

18.2 Alle geschillen, ook die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdend met een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank van het arrondissement waar marXact gevestigd is, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als bevoegde rechter is aangewezen, het geschil in eerste instantie zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter, op welke wijze dan ook, onverminderd het recht van marXact om beslag te leggen of andere voorlopige maatregelen te nemen op de plaats(en) en voor de rechtsinstanties die marXact wenst.

 1. Geldigheid.

19.1 Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk geldig en/of niet afdwingbaar is als gevolg van een wettelijke bepaling, een rechterlijke uitspraak of een richtlijn, besluit, aanbeveling of maatregel van een lokale, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie of anderszins, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Indien een bepaling van deze Voorwaarden om een of andere in de vorige zin genoemde reden niet geldig is, maar wel geldig zou zijn indien zij een beperktere reikwijdte of strekking zou hebben, dan is deze bepaling automatisch geldig met de meest verstrekkende of omvangrijkste reikwijdte of strekking waarmee of waarbinnen zij wel geldig is.

marXact BV, april 2017